Årsmøte 2017

Årsmøte blir halde i klubbben sine lokaler fredag 17.02.2017 klokka 18.00

Det blir servering av reker og loff.

Vel møtt! :)

Sakliste:

sak 1: Godkjenne dei frammøtte representantane og fastsetje røystetalet
Sak 2: Godkjenne innkallinga til møtet, sakliste og dagsorden.
Sak 3: Velje ordstyrar, sekretær og 2 personar til å skrive under protokollen.
Sak 4: Handsame klubben si årsmelding frå styret
Sak 5: Handsame klubben sitt rekneskap i revidert stand
Sak 6: Handsame innkomne forslag
Sak 7: Fastsetje medlemskontingentar og avgifter for påfølgjande år
Sak 8: Vedta klubben sitt budsjett for påfølgjande år
Sak 9: Fastsetje klubben sin organisasjon (grupper/avdelingar)
Sak 10: Velje følgjande tillitspersonar:
A) Leiar og nestleiar
B) Tre styremedlemmar og to varamedlemmar
C) Representantar med vara til påfylgjande Dykketing, Dykkekretsting og liknande.
D) Tryggingsleiar og utdanningskontakt med vara
E) Valkomite med leiar, to medlemmar, og to varamedlemmer
F) Revisor med vara.